Pressmeddelanden

Kungsleden Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma

Kungsledens årsstämma ägde rum tisdagen den 25 april 2017 klockan 14.00 på Kungsledens huvudkontor i Stockholm.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 27 april och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2017.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Biljana Pehrsson för verksamhetsåret 2016 och för första kvartalet 2017. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att finnas tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Charlotte Axelsson, Joachim Gahm, Liselotte Hjorth, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Till ny ledamot valdes Ingalill Berglund. Vidare omvaldes Göran Larsson till styrelsens ordförande.

Lars Holmgren har avböjt omval.

Stämman utsåg Göran Larsson, föreslagen av Gösta Welandson med bolag; tillika styrelsens ordförande, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, föreslagen av Länsförsäkringar Fondförvaltning, Krister Hjelmstedt, föreslagen av Olle Florén med bolag, och Martin Jonasson, föreslagen av Andra AP-fonden, till ledamöter i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att välja Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB kommer att utse den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig till huvudansvarig revisor.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90       

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 25/4 2017 kl. 16:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.