Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kungsleden

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Kungsleden AB (publ) (”Kungsleden” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.


Villkoren för företrädesemissionen i korthet

Villkoren för emissionen innebär att varje befintlig stamaktie som innehas på avstämningsdagen den 8 mars 2017 berättigar till en (1) teckningsrätt, och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie. Teckningskursen är 45 kronor på per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 1 638 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 10–24 mars 2017.

Vid full teckning kommer antalet stamaktier att öka från 182 002 752 till 218 403 302 stamaktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka från 75 834 480 kronor till 91 001 375,83 kronor.

Nyemissionens huvudmotiv att stärka Kungsledens balansräkning och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt under finansiell balans.

Såsom tidigare har kommunicerats har Gösta Welandson och Olle Florén, båda med bolag, och BNP Paribas Investment Partners förbundit sig att teckna sammanlagt omkring 20,9 procent av företrädesemissionen. Återstoden av företrädesemissionen är garanterad av Gösta Welandson med bolag. Vidare har Alfred Berg som representerar 1,4 procent av aktierna i Kungsleden uttryckt sin avsikt att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av nyemissionen.

För ytterligare information om företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden som offentliggjordes den 2 februari 2017 och 1 mars 2017. Ytterligare information om nyemissionen kommer också att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras den 9 mars 2017.

Tidplan för företrädesemissionen

6 mars - Sista handelsdag för Kungsledens stamaktier inklusive rätt att delta i nyemissionen

7 mars - Första handelsdag för Kungsledens stamaktier exklusive rätt att delta i nyemissionen

8 mars - Avstämningsdag, det vill säga stamaktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

9 mars - Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

10–22 mars - Handel i teckningsrätter

10–24 mars - Teckningsperiod

29 mars - Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen

31 mars - Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i nyemissionen

Omkring 11 april - Handel i de nyemitterade stamaktierna påbörjas

För mer information vänligen kontakta: 

Göran Larsson, styrelseordförande | +46 70 633 85 90

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2017 kl. 12.00. 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kungsleden. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kungsleden kommer endast att ske genom det prospekt som Kungsleden beräknar kunna offentliggöra omkring den 9 mars 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier utgivna av Kungsleden har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Kungsledens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90       

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.