Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Kungsleden AB (publ)

Aktieägarna i Kungsleden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars 2017 kl. 11:00 i Kungsleden AB (publ):s lokaler på Warfvinges väg 31 i Stockholm. Inpassering till bolagsstämman sker från kl. 10:00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 februari 2017,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 28 februari 2017
  • via www.kungsleden.se/extrastamma2017
  • per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Arfwidsson, Box 70414, 107 25 Stockholm, eller
  • per telefon 08-503 052 00 mellan kl. 10:00 och 16:00

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt antalet eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 februari 2017. Observera att eventuell fullmakt ska vara daterad och insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats www.kungsleden.se/extrastamma2017

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 28 februari 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier. 
 8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Göran Larsson väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkten 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier på följande villkor:

 1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga stamaktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie.
 2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 8 mars 2017. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

(a)            De som tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

(b)           Övriga som anmält intresse av att teckna stamaktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

(c)            Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 10 mars till och med den 24 mars 2017, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 31 mars 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

7. De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Handlingar

Styrelsens beslut enligt punkten 7 ovan samt de handlingar som avses i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och läggas ut på bolagets hemsida www.kungsleden.se/extrastamma2017 senast från och med den 13 februari 2017. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 182 002 752 stamaktier med en röst vardera, således totalt 182 002 752 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.