Pressmeddelanden

Skattedomar har vunnit laga kraft

Kungsleden har idag erhållit besked att Högsta förvaltningsdomstolen avslagit ansökan om prövningstillstånd avseende de domar från kammarrätten som erhölls den 16 december 2015. Eftersom prövningstillstånd inte har beviljats har de erhållna domarna från kammarrätten vunnit laga kraft.

I domarna fann kammarrätten att kapitalvinsten från försäljningar som år 2006 genomfördes av Kungsledenbolag i Nederländerna var skattepliktigt i Sverige.

Kungsleden gjorde i fjärde kvartalet 2015 en reservering om 1 319 Mkr utifrån erhållna domar och den totala likviditetseffekten om 1 303 Mkr erlades till Skatteverket i december 2015.  

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2/11 2016 kl. 11.45 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap.