Pressmeddelanden

Kungsleden säljer del av fastighet med bostadsutvecklingspotential i Mölndal

Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra en obebyggd del av fastigheten Stiernhielm 7 i Mölndal till JM AB.

Kungsleden driver en detaljplaneprocess för att omvandla en obebyggd del av fastigheten Stiernhielm 7 i Mölndal till bostadsbyggrätter. Målsättningen är att den nya detaljplanen ska medge 11 600 kvm bostäder. Kungsleden kommer fortsätta att äga den bebyggda delen av fastigheten som till största delen är uthyrd till Västra Götalands Läns Landsting.

”Jag är mycket glad att vi har börjat realisera värdet i den bostadsutvecklingspotential som vi har identifierat i beståndet. Att sälja fastigheter med bostadspotential under pågående detaljplaneprocess är i linje med den strategi för hantering av potentiella bostadsbyggrätter som vi antog under tredje kvartalet 2016”, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.

JM AB har erlagt en ovillkorad handpenning om 5 Mkr vid avtalstecknande. Resterande köpeskilling, vilken beräknas uppgå till 112 Mkr, erläggs när den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och fastighetsregleringen är genomförd. Den resterande köpeskillingen bedöms erläggas under första halvåret 2019. Transaktionen ger upphov till en positiv resultateffekt om 107 Mkr för Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2016 kl. 08.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap.