Pressmeddelanden

Kungsleden förtidslöser obligationslån 2013/2016 om 700 miljoner kronor

Kungsleden AB (publ) (“Kungsleden”) emitterade den 20 december 2013 ett obligationslån om 700 miljoner kronor med ISIN SE0005568961 (”Obligationslånet”). Kungsleden meddelar härmed oåterkalleligen att Kungsleden den 20 september 2016 kommer att förtidslösa Obligationslånet.

Kungsleden emitterade den 23 juni 2016 ett nytt obligationslån 2016/2019 om 600 miljoner kronor. Likviden från det nya obligationslånet kommer tillsammans med egna medel att användas för att förtidslösa Obligationslånet den 20 september 2016 i enlighet med paragraf 9.3.1 i villkoren för Obligationslånet. Varje obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100 procent av dess nominella belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta.

Betalning sker till alla som den 13 september 2016 är registrerade som ”Noteholder” i enlighet med villkoren för Obligationslånet.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25/8 2016 kl. 08.00 CET.

Kungsleden äger, förvaltar och utvecklar kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. Vi skapar värde genom att tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt läge och till rätt pris. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i kluster som berikar människors arbetsdag. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna.