Pressmeddelanden

Kungsledens nya fastighetsportföljs totalavkastning blev 13 procent - överträffar IPD Svenskt Fastighetsindex 2014

Kungsledens fastighetsportföljs totalavkastning blev 13 procent enligt IPD Svensk Fastighetsindex vilket överträffar branschgenomsnittet med 4,4 procentenheter. Fastighetssegmentet kontor i tillväxtregionerna var det segmentet som presterade bäst avkastning under 2014 för Kungsleden.

- Det gläder mig att vårt arbete med att renodla och koncentrera vår fastighetsportfölj i enlighet med vår nya strategi ger utdelning. Den höga totalavkastningen är ett resultat av förbättrat driftnetto och värdeökning i vår nya fastighetsportfölj som idag är geografiskt fokuserad på tillväxtregioner och kontorssegmentet, säger Biljana Pehrsson VD Kungsleden.

Kungsleden har sedan 2013 varit ansluten till IPD Svenskt Fastighetsindex. Kungsledens affärside är att långsiktigt äga, aktivt förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv totalavkastning.

IPD Svenskt Fastighetsindex etablerades 1997 och mäter totalavkastningen på fastigheter på uppdrag av 34 aktörer på den svenska fastighetsmarknaden med ett totalt fastighetsvärde om 464 miljarder kronor. Branschindex för år 2014 blev 8,6 procent. Mätningen ger en bra transparens och ett bra mått på hur det går för hela fastighetsmarknaden.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, vvd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4/3 2015 kl. 10.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.