Pressmeddelanden

Kungsledens årsredovisning för 2014

Kungsledens årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se/rapporter.

Den tryckta årsredovisningen skickas med post till aktieägare som tillkommit 2014 samt de aktieägare och andra intressenter som begärt att få den via post under vecka 15. Årsredovisningen kan även beställas via http://www.kungsleden.se/rapporter eller på telefon 08-503 052 00.

En engelsk översättning av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Kungsledens webbplats den 2 april.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vvd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26/3 2015 kl. 7.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.