Pressmeddelanden

Kungsleden uppnår långfristig finansiering under nytt låneavtal med sänkt genomsnittlig upplåningskostnad

Kungsleden har inom ramen för samma låneavtal om 3,8 Mdr uppnått en långfristig finansiering för Kistaförvärven och i förtid refinansierat kredit med ordinarie förfall i mars 2016. Den nya krediten löper på fem år till april 2020.

Kungsleden har upphandlat en ny kredit för finansiering av de nyförvärvade fastigheterna i Kista. Inom ramen för samma låneavtal refinansieras i förtid en kredit med ordinarie förfall i mars 2016 till en lägre räntemarginal. Sammanlagt har Kungsleden genom det nya avtalet upphandlat finansiering om 3,8 Mdr vilket motsvarar en genomsnittlig belåningsgrad om 60 procent. Då de nyförvärvade fastigheterna i Kista finansierades initialt via kassan samt att belåningsgraden normaliserats i befintlig portfölj medför utbetalningen av den nya krediten ett utökat förvärvsutrymme om 3,5 Mdr. Den genomsnittliga löptiden i Kungsledens låneportfölj förlängs genom det nya avtalet med 0,9 år och beräknas per 31 maj uppgå till 3,3 år.

”Med den nya krediten uppnår vi en långfristig finansiering för de nyligen gjorda förvärven i Kista samtidigt som befintlig kredit refinansieras tidigare än beräknat. Enligt vår långsiktiga plan så förlänger vi löptiden på vår upplåning, minskar finansieringsrisken och sänker den genomsnittliga upplåningskostnaden betydligt. Vår snittränta sjunker från 5,1 till omkring 4,4 procent och koncernens belåningsgrad beräknas uppgå till cirka 57 procent per maj då det nya avtalet börjar löpa”, säger Anders Kvist, vVD och ekonomi-/finansdirektör.

Långivare är till lika delar Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som Facility och Security Agent.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

Fredrik Sandell, Finansansvarig | tfn 08-503 052 95 | fredrik.sandell@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28/4 2015 kl. 9.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.