Pressmeddelanden

Kungsleden säljer resterande andel av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments

Kungsleden avyttrar sin resterande andel av Nordic Modular Group, motsvarande 34,5 procent av aktierna i bolaget, till Inter IKEA Investments till ett pris som motsvarar en värdering av hela bolaget om 1,45 miljarder kr (Enterprise Value). Genom transaktionen frigör Kungsleden netto ca 330 miljoner kr i likviditet.

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden AB (publ), kommenterar:

”Idag tar Kungsleden ytterligare ett viktigt steg i renodlingen av sin affärsstrategi att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tillväxtregioner. Vi säljer nu resterande andel av vårt aktieinnehav i Nordic Modular Group (NMG) till Inter IKEA Investments AB som för ungefär ett år sedan köpte 65 procent av NMG av Kungsleden.

Sedan Kungsledens nya strategi presenterades för snart tre år sedan har vår uttalade intention varit att sälja hela NMG, eftersom dess verksamhet är skild från koncernens kärnaffär. Ett första steg tog vi i fjol när huvuddelen av NMG såldes. Under det gångna året har NMG fortsatt att utvecklas väl. Inter IKEA Investments har nu erbjudit sig att köpa resterande aktier och vi har accepterat. NMGs goda utveckling kommer till uttryck i att det pris vi nu erhåller för resterande aktier baseras på ett företagsvärde, eller Enterprise Value, om 1, 45 miljarder kr, det vill säga 150 miljoner kr högre än för ett år sedan.

Vi är mycket nöjda med den affär vi idag gör med Inter IKEA Investments. Kungsleden frigör omkring 330 miljoner kr i likviditet som ökar vår finansiella flexibilitet. Uttryckt som förvärvskapacitet gör den frigjorda likviditeten det möjligt att med 60 procents belåning köpa fastigheter för drygt 850 miljoner kr i enlighet med vår nya strategi.”

Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB, kommenterar:

”Nordic Modular Group har under året utvecklats positivt och stärkt positionen som ett ledande bolag på marknaden för flyttbara modulbyggnader. Vi ser stor potential i att utveckla bolaget mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet.”

Försäljningens struktur och finansiella effekter

Kungsleden säljer sin 34,5 procentiga andel i ägarbolaget Nordic Modular Group Holding AB. Köpeskillingen för aktierna utgör 145 miljoner kr. Kungsledens engagemang i ägarbolaget har, förutom aktierna, bestått av ett räntebärande aktieägarlån som nu också överlåts inklusive ränta till ett belopp av 185 miljoner kr. Försäljningen av aktieinnehavet ger upphov till en realisationsvinst på preliminärt 23 miljoner kr efter det att det ursprungliga anskaffningsvärdet ökats med Kungsledens andel av det löpande resultatet i NMG under året.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras senast den 31 januari 2016.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vvd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB | 08-551 176 80

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2/12 2015 kl. 10.45 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.