Pressmeddelanden

Kungsleden reserverar utifrån dagens mottagna skattedomar

Som meddelades tidigare idag har Kungsleden mottagit domar från kammarrätten i skattemål där Kungsleden är part. Kammarrätten har ansett att kapitalvinsten från försäljningar som år 2006 genomfördes av Kungsleden-bolag i Nederländerna ska vara skattepliktigt i Sverige.

Kungsleden bestrider kammarrättens beslut och avser att söka prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Ett besked om prövningstillstånd förväntas det närmaste halvåret.

Kungsleden har beslutat att i fjärde kvartalet göra en reservering om 1 315 Mkr med utgångspunkt i de erhållna skattedomarna. Bakgrunden är att den sammantagna risken för slutligt negativt utfall efter domarna i kammarrätten bedöms överstiga 50 procent.

Det belopp som Kungsleden nu reserverar är något lägre än det tidigare bedömda maximala beloppet till följd av att högre avdrag medgivits av Skatteverket och beviljats av kammarrätten.

Med anledning av domarna kommer Kungsleden inom kort att göra en skattebetalning på cirka 1 300 Mkr.

Den aktuella reserveringen påverkar, utöver årets resultat, även Kungsledens finansiella ställning och nyckeltal. Reserveringen och offentliggjorda fastighetsaffärer samt försäljningen av resterande andelar i Nordic Modular ger per 30 september pro forma en soliditet om 31,2 procent (38,8) och en belåningsgrad om 63,4 procent (57,5).

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/12 2015 kl. 12.20. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.