Pressmeddelanden

Kungsleden löser gamla ränteswappar och omstrukturerar sin ränterisk

För att förbättra kommande kassaflöden och öka transparensen i det framtida förvaltningsresultatet har Kungsleden löst gamla dyra ränteswappar med hög fast ränta till ett nominellt belopp om 2,8 miljarder kr.

Parallellt har Kungsleden ingått nära 3,9 miljarder kronor i nya ränteswappar i dagens ränteläge i syfte att förlänga upplåningens räntebindningstid.

Kungsledens s.k. snittränta (kostnaden för lån och ränteswappar i förhållande till lånevolymen) sjunker till 3,2 procent genom de genomförda åtgärderna*. Vid utgången av första kvartalet 2015 uppgick snitträntan till 5,1 procent.

Per den 30 juni 2015 bedöms Kungsleden ha en genomsnittlig räntebindningstid på upplåning inklusive ränteswappar om 2,5 år. Den s.k. säkringsgraden (den andel av upplåningen som inklusive ränteswappar har fast ränta överstigande ett år) kommer att uppgå till ca 50 procent vid den aktuella lånevolymen om 13 Mdr.

Kungsledens plan att fortsätta utöka sin fastighetsportfölj påverkas inte av åtgärderna. Efter lösen av de gamla swapparna har Kungsleden ett kvarvarande utrymme för fastighetsförvärv på 4,5 miljarder.

*Avser dagens läge med hänsyn tagen även till förfall av gamla ränteswappar om 1,4 Mdr i nominellt belopp under Q2 och Q3, 2015.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

Fredrik Sandell, Finansansvarig | tfn 08-503 052 95 | fredrik.sandell@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11/6 2015 kl. 08.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.