Pressmeddelanden

Kungsleden har mottagit negativa skattedomar

Kungsleden har i dag mottagit domar från kammarrätten i skattemål där Kungsleden är part. I målen har Skatteverket yrkat att vissa transaktioner från år 2006 ska medföra att beskattning ska ske i Sverige trots att transaktionerna genomfördes av Kungsleden-bolag i Nederländerna där vinsten var skattefri.

Förvaltningsrätten gick förra året på Skatteverkets linje och nu har även den högre instansen kammarrätten funnit att transaktionerna ska överföras på svenska juridiska personer i Kungsleden-koncernen.

Kungsleden kommer att analysera domarna och återkommer med bolagets syn på domslutet och dess konsekvenser. Resultateffekten vid en slutlig negativ utgång av de aktuella domstolsprocesserna bedöms inte överstiga det belopp om cirka 1 360 Mkr som Kungsleden tidigare kommunicerat.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/12 2015 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.