Pressmeddelanden

Kungsleden emitterar obligationslån om 375 miljoner kronor

Kungsleden AB (publ) emitterar ett tvåårigt, icke-säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 375 miljoner kronor och har slutligt förfallodatum i maj 2017.

Obligationslånet har en fast kupongränta om 1,2 procent. Kungsleden avser att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm inom 12 månader.

”Det är glädjande att se ett så stort placerarintresse i obligationslånet på en attraktiv nivå. Kungsledens fortsatta implementering av affärsstrategin med fokus på långsiktig förvaltning och högre kvalitet i fastighetsbeståndet i kombination med en lägre finansiell risk ger nu även utdelning på de nivåer Kungsleden kan låna till på kapitalmarknaden. Obligationer sprider riskerna i vår samlade upplåning och är därför ett viktigt inslag i vår finansieringsmix. Kungsleden avser i fortsättningen att vara en återkommande emittent”, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera Kungsledens obligationslån 2010/2015 som förfaller i april 2015 till en marginal över Stibor 90 dagar om 3,17 procent och till allmänna bolagsändamål.

Nordic Fixed Income, ett bolag inom Catella, har varit finansiell rådgivare och arrangör och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Kungsleden.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vvd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/4 2015 kl. 15.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.