Pressmeddelanden

Justerade inkomstdeklarationer ger ökade underskottsavdrag

Kungsleden AB (publ) har gått igenom tidigare års inkomstdeklarationer för Kungsleden AB avseende hur bolagets räntederivat för räntesäkring och aktie-swap har påverkat taxerad inkomst. Det har därvid visat sig att Kungsleden i inkomstdeklarationerna främst för räkenskapsåren 2009-2011 inte fullt ut utnyttjat avdragsmöjligheterna och att vissa skattemässiga justeringar inte varit korrekta. Kungsleden har därför idag skickat in reviderade inkomstdeklarationer till Skatteverket där ökade avdrag yrkas jämfört med de tidigare inlämnade inkomstdeklarationerna. De reviderade inkomstdeklarationerna ger ett ökat underskottsavdrag, vilket leder till att en skatteintäkt för uppskjuten skattefordran bokförs om 140 Mkr under fjärde kvartalet 2015. Beslut från Skatteverket beräknas erhållas under första delen av 2016.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se
Kristina Tulldahl, Skattechef | 08-503 052 12 | kristina.tulldahl@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2015 kl. 07:00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.