Pressmeddelanden

Villkoren för Kungsledens företrädesemission fastställda

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Sammanfattning

  • Aktieägare i Kungsleden har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per tre (3) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 1:3
  • Teckningskursen är 35 kronor per aktie
  • Total emissionslikvid uppgår till cirka 1 593 miljoner kronor före emissionskostnader
  •  Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som äger rum den 16 september 2014

”Vi ser att det finns goda förvärvsmöjligheter på marknaden som passar Kungsledens långsiktiga strategi. Nyemissionen ger oss möjligheten att öka tillväxttakten där det medelfristiga målet är att nå ett resultat före skatt om 1,0-1,2 miljarder kronor senast 2017. Fokus ligger på klustrade fastighetsbestånd och de 18 definierade mikrolägena där vi ser tillväxtpotential för hyra och avkastning”, säger Biljana Pehrsson, VD i Kungsleden.

Bakgrund och motiv
I början av 2013 lanserade Kungsleden en ny strategi med målet att bli marknadens mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag. I den nya strategin ingår att skapa en större, mer koncentrerad och högkvalitativ fastighetsportfölj inom valda fastighetssegment och valda geografiska regioner som uppvisar god ekonomisk tillväxt och lokalefterfrågan. Bolagets mål är att uppnå en attraktiv totalavkastning och ambitionen är att fastighetsportföljen ska växa till ett värde av omkring 30 miljarder kronor.

Under 2013 och 2014 har stora och framgångsrika fastighetsförvärv gjorts i linje med den nya strategin, samtidigt som icke-strategiska tillgångar successivt har avyttrats. Kungsleden bedömer att det för närvarande finns goda förvärvsmöjligheter på marknaden som passar bolagets långsiktiga strategi.

Styrelsen för Kungsleden har mot denna bakgrund fattat beslut om att, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en företrädesemission om cirka 1,5 miljarder kronor före emissionskostnader i syfte att skapa ett större finansiellt utrymme och förutsättningar att realisera bolagets tillväxtplaner och därmed skapa ytterligare värden för Kungsledens aktieägare.

Villkor för företrädesemissionen
Kungsleden offentliggjorde den 15 augusti 2014 styrelsens beslut om emission av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen har nu fastställt de slutliga villkoren för emissionen.

Innehav av tre (3) aktier på avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att erhålla teckningsrätter är den 19 september 2014. Teckningskursen har fastställts till 35 kronor per aktie.

Teckningstiden (teckning genom betalning) löper från och med den 23 september till och med den 8 oktober 2014, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 23 september till och med den 3 oktober 2014.

Högst 45 500 688 nya aktier emitteras. Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i bolaget att öka från 136 502 064 aktier till 182 002 752 aktier och aktiekapitalet från 56 875 860,00 kronor till 75 834 480,00 kronor, vilket motsvarar en ökning med cirka 33 procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 1 593 miljoner kronor före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter nyemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen har möjlighet att kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämman som äger rum tisdagen den 16 september 2014 kl. 14:00 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Avsiktsförklaringar
Aktieägare representerande cirka 17 procent av aktierna i Kungsleden, bestående av Gösta Welandson med bolag och Olle Florén med bolag, båda parter representerade i styrelsen för bolaget, samt Andra AP-fonden har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för ett godkännande av denna på extra bolagsstämman och teckna aktier motsvarande sin pro rata andel av emissionen.

Tidplan för företrädesemissionen
16 september 2014: Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen
16 september 2014: Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen
17 september 2014: Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i nyemissionen
19 september 2014:  Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
19 september 2014: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
23 september – 3 oktober 2014: Handel i teckningsrätter
23 september – 8 oktober 2014: Teckningsperiod
13 oktober 2014: Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen

Finansiella och legala rådgivare
Kungsleden har utsett ABG Sundal Collier och SEB Corporate Finance till finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå till legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/9 2014 kl. 7.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kungsleden. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kungsleden kommer endast att ske genom det prospekt som Kungsleden beräknar kunna offentliggöra omkring den 19 september 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, USA eller annan

jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Kungsledens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.