Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB:s (publ) valberedning föreslår att årsstämman 2014 väljer Charlotte Axelsson och Liselotte Hjorth till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår därutöver omval av de nuvarande ledamöterna Joachim Gahm, Lars Holmgren, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Vidare föreslås att Göran Larsson väljs till styrelsens ordförande.

Magnus Fernqvist och Peter Gustafson har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

Charlotte Axelsson är styrelseordförande i Vasallen och AFF-forum samt styrelseledamot i BWG Homes, ett bolag på Oslobörsen. Hon har varit VD för HSB Stockholm, Svenska Bostäder i Stockholm, Familjebostäder i Stockholm och SEB Arsenalen. Hon har vidare varit biträdande finanssekreterare på Stockholms stad samt innehaft flertalet styrelseuppdrag inom bl.a. HSB, Stockholms stad, Statens fastighetsverk och Akademiska Hus.

Liselotte Hjorth är styrelseledamot i Riksgälden och i Tysk-svenska handelskammaren. Fram till hösten 2013 var hon medlem i den verkställande ledningen i SEB AG i Tyskland med specifikt ansvar för SEB-gruppens kommersiella fastighetskunder. Vidare har hon bl.a. varit koncernkreditchef och medlem av SEB:s verkställande ledning i Sverige, partner inom Enskilda Corporate Finance och aktieanalytiker på Fjärde AP-fonden.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är Göran Larsson (nominerad av Gösta Welandson med bolag tillika styrelseordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning tillika valberedningens ordförande), Charlotta Wikström (nominerad av Olle Florén med bolag) samt Martin Jonasson (nominerad av Andra AP-fonden).

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2014, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, valberedningens ordförande | 073-964 29 57 | eva-gottfridsdotter-nilsson@lansforsakringar.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11/3 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.