Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar om skatteprocess

Kungsleden AB har idag erhållit besked att Högsta förvaltningsdomstolen avslagit bolagets ansökan om prövningstillstånd för de domar i kammarrätten som erhölls den 1 april 2014. Eftersom prövningstillstånd inte beviljas har de erhållna domarna nu vunnit laga kraft.

I domarna fann kammarrätten att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006-2008 samt inte medges avdrag för nedskrivningar av lagerandelar som uppkommit i samband med omstruktureringar som Kungsleden genomförde under beskattningsåren 2004-2006. De flesta av transaktionerna hade stora likheter med det så kallade ”Steen och Ström-fallet” från 2011.

Kungsleden gjorde i bokslutet för Q2 2014 en reservering på 1 640 Mkr för den sammanlagda förlustrisken i de aktuella målen. Ingen ytterligare ekonomisk effekt uppstår till följd av att domarna nu vunnit laga kraft.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/8 2014 kl. 13.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.