Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar om gårdagens negativa skattedomar i första instans och reserverar utifrån tidigare mottagna skattedomar i kammarrätten

Kungsleden uppdaterar om gårdagens negativa skattedomar i första instans
Kungsleden mottog igår domar från förvaltningsrätten avseende skattemål där Kungsleden är part. Förvaltningsrätten ansåg att två av Kungsledens svenska bolag har varit part i en transaktion under 2006 som civilrättsligt genomförts av Kungsledens dotterbolag i Nederländerna. Därmed anser förvaltningsrätten att den kapitalvinst som uppstod med anledning av transaktionen är skattepliktig i Sverige.

Efter analys av domarna bestrider Kungsleden dem och avser att överklaga till kammarrätten. Kungsleden bedömer inte att slutligt utfall i kommande instanser blir negativt och gör därför inte någon reservering för den aktuella processen.

Den beräknade resultateffekten vid ett eventuellt negativt slutligt utfall i processerna beräknas uppgå till 1 360 Mkr och innebära en likviditetseffekt om 1 325 Mkr.

Kungsleden reserverar utifrån tidigare mottagna skattedomar i kammarrätten
Som tidigare meddelats mottog Kungsleden den 1 april ett antal negativa skattedomar från kammarrätten. Efter att ha analyserat situationen har Kungsleden nu ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen för samtliga erhållna domar. Besked om prövningstillstånd förväntas inom de närmaste månaderna.  

Kungsleden beslutar samtidigt att i bokslutet för Q2 göra en reservering om 1 640 Mkr för den sammanlagda förlustrisken i de aktuella målen.  Bakgrunden är att den sammantagna risken för slutligt negativt utfall bedöms överstiga 50 procent. Generellt är det få ansökningar om prövningstillstånd som beviljas av Högsta förvaltningsdomstolen, och om prövningstillstånd inte beviljas kommer de erhållna domarna att vinna laga kraft.

Likviditetsbelastningen vid negativ utgång bedöms för alla dessa mål sammanlagt uppgå till 1 475 Mkr.  Huvuddelen av skattekravet inbetalades i maj och resterande belopp bedöms behöva betalas under de närmaste månaderna. Skatteinbetalningarna finansieras genom att Kungsleden utnyttjar delar av den likviditetsreserv som byggts upp för skatteriskerna, bestående av kassa och outnyttjade krediter. Denna likviditetsberedskap uppgick per 31 mars 2014 till 2 940 Mkr.

Den aktuella reserveringen påverkar utöver årets resultat även Kungsledens finansiella ställning och nyckeltal. Eftersom bokslut för det andra kvartalet ännu inte avgivits, redovisas nedan effekterna pro forma på ställningen per den 31 mars.

Efter reserveringen minskar det egna kapitalet per 31 mars pro forma, inklusive effekterna av offentliggjorda fastighetsaffärer, till 7 000 Mkr, samtidigt som räntebärande skulder ökar till 12 916 Mkr, innebärande en soliditet om 32,0 (37,3) procent och en belåningsgrad om 61,6 procent (57,2).

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11/6 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.