Pressmeddelanden

Kungsleden säljer två centralt belägna fastigheter i Göteborg

Kungsleden AB (publ) fortsätter att renodla och optimera sitt fastighetsbestånd i enlighet med strategin och avyttrar fastigheterna Inom Vallgraven 20:8 och Inom Vallgraven 16:21 för en total köpeskilling om 157 Mkr. Försäljningen beräknas ge en vinst om drygt 40 Mkr. Köpare av Vallgraven 20:8 är familjen Bräutigam och köpare av Inom Vallgraven 16:21 är Fastighets AB Balder.

Fastigheten Inom Vallgraven 20:8 är belägen på Östra Hamngatan 37, snett mitt emot NK och har en uthyrningsbar area om 1 100 kvm. Fastigheten säljs för 51 Mkr. Familjen Bräutigam har tidigare ägt fastigheten mellan åren 1891-1921.

Fastigheten Inom Vallgraven 16:21 är belägen i korsningen av Västra Hamngatan och Drottninggatan och har en uthyrningsbar area om 2 980 kvm. Fastigheten säljs för 106 Mkr.

”Det har varit ett stort intresse för fastigheterna och vi är nöjda med att ha genomfört försäljningarna enligt plan till bra och långsiktiga fastighetsägare. Försäljningarna frigör kapital som kan återinvesteras i strategiska fastigheter”, säger Kungsledens Transaktionschef Ylva Sarby Westman.


Foto:
Inom Vallgraven 20:8


Foto: Inom Vallgraven 16:21

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/5 2014 kl. 15.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.