Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 506 Mkr

Kungsleden AB (publ) fortsätter renodlingen av sitt fastighetsbestånd i enlighet med nya strategin och avyttrar fastigheterna Storseglet 3 i Stockholm och Visborg 1:15 i Visby för en total köpeskilling om 506 Mkr efter avdrag för latent skatt och transaktionskostnader. Köpare av Storseglet 3 är NCC Boende AB och Vacse AB förvärvar fastigheten Visborg 1:15.

Fastigheten Storseglet 3 säljs för 110 Mkr och har ett bokfört värde om 90 Mkr. Fastigheten förvärvades hösten 2013 från GE Real Estate och ligger i Gröndal vid Mälaren i Stockholm och omfattar 6 000 kvm tomställd kontorsbyggnad. En ny detaljplan för fastigheten är beslutad som omfattar bostadsbyggrätter på omkring 11 000 kvm ljus BTA. Frånträde sker när detaljplanen är klar.

Fastigheten Visborg 1:15 säljs för 396 Mkr efter avdrag för latent skatt och transaktionskostnader, och har ett bokfört värde om 390 Mkr. Fastigheten förvärvades i februari 2013 från Hemsö Fastighets AB. Fastigheten ligger i utkanten av Visby och hyrs i sin helhet av Region Gotland och omfattar 17 900 kvm verksamhetsyta. Frånträde sker i april 2014.

”Vi fortsätter arbetet med att optimera vår fastighetsportfölj till utvalda geografiska tillväxtlägen och segmenten kontor, industri/lager och handelsfastigheter. Fastigheten Visborg 1:15 ligger utanför våra prioriterade geografiska områden och fastigheten Storseglet 3 är ett bostadsutvecklingsprojekt. Således är dessa avyttringar i linje med den nya strategin och vi är mycket nöjda med försäljningarna”, säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.


Foto: Visborg 1:15


Foto: Storseglet 3

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31/3 2014 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.