Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet på Gärdet för 162 Mkr

Kungsleden (publ) fortsätter att renodla sitt fastighetsbestånd och säljer fastigheten Tegeludden 16 i Stockholm till Aros Bostadsutveckling AB som köper inom strukturen Aros Bostad III AB. Köpeskillingen uppgår till 162 Mkr och försäljningen ger en vinst om cirka 18 Mkr.

Kontorsfastigheten Tegeludden 16 ligger på Gärdet i Stockholm och omfattar cirka 7 600 kvm verksamhetsyta varav 4 800 är kontor, med endast en hyresgäst. En ny detaljplan är beslutad för fastigheten som medger konvertering till bostäder. Frånträde äger rum den 1 september och försäljningen kommer att redovisas i tredje kvartalet 2014.  

”Det är glädjande att vi säljer ytterligare en icke strategisk fastighet till ett pris som överstiger det bokförda värdet. Fastigheten som omfattas av en ny beslutad detaljplan för bostäder ligger utanför våra prioriterade segment. Försäljningen medför att vi framöver kan investera i utvalda geografiska tillväxtmarknader med inriktning på kontor i första hand men också industri/lager och handel", säger Kungsledens transaktionschef Ylva Sarby Westman.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | tfn 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26/6 2014 kl. 13.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.