Pressmeddelanden

Kungsleden säljer 39 fastigheter, lämnar 10 orter i Norrland

Kungsleden AB (publ) renodlar fastighetsbeståndet och säljer 39 fastigheter till NP3 för 760 Mkr. Inräknat dessa försäljningar har fastigheter om 2.2 miljarder avyttrats under 2014 i enlighet med bolagets strategi. Kungsleden tar nu nästa steg och blir aktiva köpare igen.

Kungsleden har under årets första halvår arbetat mycket intensivt med att optimera fastighetsportföljen genom att bla avyttra bolagets icke-strategiska fastigheter och ett stort antal mindre fastigheter för att koncentrera fastighetsbeståndet och på så sätt åstadkomma en mer förvaltningseffektiv portfölj.

Sammanfattningsvis har 58 fastigheter för drygt 2,2 Mdr sålts i 11 olika transaktioner till prisnivåer som i genomsnitt överstiger de bokförda värdena med mer än 10%. Dessutom har två fastigheter i Malmö förvärvats för 66 Mkr.

”Det är glädjande att vi under årets första sex månader framgångsrikt sålt fastigheter med en sammanlagd vinst omkring 170 Mkr. Vi har utnyttjat det gynnsamma marknadsläget och genomfört renodlingen snabbare än plan till bra priser. I och med försäljningen i Norrland tar vi nu nästa steg i vår strategi och blir aktiva köpare igen”, säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Försäljningarna i Norrland innebär att Kungsleden lämnar de tio orterna Borlänge, Falun, Härjedalen, Härnösand, Luleå, Nordmaling, Sollefteå, Sundsvall, Söderhamn och Timrå. I Umeå säljs samtliga fastigheter med undantag för två utvecklingsprojekt, Aspgärdan och Laven.

Köpare är NP3, en välkänd och välrenommerad fastighetsägare i Norrland, som vid tillträdet även tar över Kungsledens tre medarbetare på lokalkontoret i Umeå. Fastigheterna består i huvudsak av industri- och lagerbyggnader och har en total uthyrbar area om ca 144 100 kvadratmeter. Försäljningspriset efter samtliga transaktionskostnader överstiger de bokförda värdena något. Frånträde sker den 1 september och resultatet kommer att redovisas i tredje kvartalet 2014.

Kungsledens strategi, som fastställdes 2013 med ett treårigt perspektiv, är att koncentrera fastighetsportföljen till valda segment och valda regioner med god ekonomisk tillväxt och lokalefterfrågan i syfte att uppnå attraktiv totalavkastning. Viktiga strategiska delmål är att vikta om fastighetsportföljen och öka andelen kontor till cirka 50 procent och minska andelen industri/lager till cirka 35 procent liksom att öka andelen fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö till minst 50 procent. Dessa mål är sedan december 2013 uppnådda. Ett annat delmål är att koncentrera fastighetsbeståndet från 110 kommuner till 70 kommuner på medellång sikt. Genom gjorda försäljningar under första halvåret 2014 kommer Kungsleden att äga fastigheter i 95 kommuner.


Foto: Kedjan 5, Umeå


Foto: Torsvik 5, Härnösand

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se
Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | tfn 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9/7 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.