Pressmeddelanden

Kungsleden har mottagit negativa skattedomar i första instans

Kungsleden har i dag mottagit domar från förvaltningsrätten avseende skattemål där Kungsleden är part. Förvaltningsrätten har ansett att två av Kungsledens svenska bolag har varit part i en transaktion under 2006 som civilrättsligt genomförts av Kungsledens dotterbolag i Nederländerna.

Därmed anser förvaltningsrätten att den kapitalvinst som uppstod med anledning av transaktionen är skattepliktig i Sverige.

Kungsleden kommer att analysera domarna och återkommer inom kort med bolagets syn på domslutet och dess följdverkningar. Resultateffekten vid en slutlig negativ utgång av processerna i fråga beräknas inte överstiga det belopp om cirka 1 400 Mkr som Kungsleden tidigare offentliggjort.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10/6 2014 kl. 14.45. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.