Pressmeddelanden

Kungsleden förlänger sin upplåning och sänker lånekostnaden

Kungsleden har i förtid refinansierat befintlig syndikerad bankkredit med en volym om 4,5 Mdr inklusive outnyttjad kreditram med ordinarie förfall januari 2015. Den nya krediten löper på 5 år till juni 2019 med sänkt upplåningskostnad jämfört med det gamla avtalet.

Kungsleden har inom ramen för samma låneavtal upphandlat ytterligare 2 Mdr i kreditlöften på en löptid om 3 år till juni 2017, avsett för framtida fastighetsförvärv och investeringar i befintligt bestånd.

Sammanlagt har Kungsleden genom det nya avtalet upphandlat finansiering om 6,5 Mdr med en total årlig kostnadsbesparing, inklusive löftesprovisioner för det utvidgade kreditutrymmet, på nära 22 Mkr vid aktuellt utnyttjande. Den genomsnittliga löptiden i Kungsledens låneportfölj förlängs genom refinansieringen till 3,1 år från 2,1 år per 31 mars.

”Med denna finansiering uppnår Kungsleden flera av sina finansstrategiska etappmål. Vi förlänger löptiden på vår upplåning, får en jämnare förfalloprofil och sänker upplåningskostnaden avsevärt med effekt ett halvår tidigare än beräknat. Vår snittränta sjunker till 5,1 procent per 1 juli då det nya avtalet börjar löpa.”, säger Anders Kvist, vVD och CFO.

Långivare är Danske Bank, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som Facility och Security Agent.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se
Fredrik Sandell, Finansansvarig | tfn 08-503 052 95 | fredrik.sandell@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/6 2014 kl. 9.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.