Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kungsleden

Kungsleden AB (publ) höll idag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Villkoren för emissionen innebär att varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen den 19 september 2014 berättigar till 1 teckningsrätt, och 3 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie. Teckningskursen är 35 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om ca 1 593 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 23 september – 8 oktober 2014.

Vid full teckning kommer antalet aktier att öka från 136 502 064 till 182 002 752 och bolagets aktiekapital öka från 56 875 860 kronor till 75 834 480 kronor.

Nyemissionen görs i syfte att skapa större finansiellt utrymme och förutsättningar att realisera bolagets tillväxtplaner och därmed skapa ytterligare värden för aktieägarna. Ytterligare information om nyemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras preliminärt 19 september 2014. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Tidplan för företrädesemissionen
16 september 2014: Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen
17 september 2014: Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i nyemissionen
19 september 2014: Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
19 september 2014: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
23 september – 3 oktober 2014: Handel i teckningsrätter
23 september – 8 oktober 2014: Teckningsperiod
15 oktober 2014: Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90       

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/9 2014 kl. 16.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.