Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Kungsleden AB

Aktieägarna i Kungsleden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 september 2014 kl. 14:00 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm. Inpassering till bolagsstämman sker från kl. 13:00.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 10 september 2014,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 10 september 2014

-    per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Arfwidsson, Box 70414, 107 25 Stockholm,
-    per telefon 08-503 052 00 mellan kl. 10:00 och 16:00 eller
-    via www.kungsleden.se/extrastamma2014

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

Ombud, fullmakt m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 10 september 2014. Observera att eventuell fullmakt skall vara daterad och insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats www.kungsleden.se/extrastamma2014.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 10 september 2014, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

  1. Bolagsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller flera justeringsmän.
  6.  Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
  8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Göran Larsson väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkten 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av aktier på följande villkor:

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 12 september 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 19 september 2014. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand ska tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 23 september 2014 till och med den 8 oktober 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Handlingar
Styrelsens beslut enligt punkten 7 ovan samt de handlingar som avses i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och läggas ut på bolagets hemsida www.kungsleden.se/extrastamma2014 senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 136 502 064 aktier med en röst vardera, således totalt 136 502 064 röster.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i augusti 2014
Kungsleden Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90       

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/8 2014 kl. 7.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.