Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman.

Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit nyval av Charlotte Axelsson och Liselotte Hjorth samt omval av Joachim Gahm, Lars Holmgren, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Valberedningen föreslår att Göran Larsson väljs till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna Magnus Fernqvist och Peter Gustafson har avböjt omval.

Kungsleden AB (publ)

Göran Larsson

Bilaga: Kallelse till årsstämma

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90       

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21/3 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.