Pressmeddelanden

Förändrad redovisning av Nordic Modular i Kungsledens finansiella rapportering

Under sommaren 2014 inledde Kungsleden som tidigare meddelats en process som syftar till försäljning av dotterbolaget Nordic Modular Holding. Detta medför att Nordic Modular från och med Kungsledens kommande delårsrapport för januari – september 2014 omklassificeras till anläggningstillgång som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5.

Resultatet av detta blir att Nordic Modulars samlade resultat efter skatt redovisas på separat rad sist i resultaträkningen för Kungsleden-koncernen. I rapporten över finansiell ställning för koncernen redovisas Nordic Modulars tillgångar och skulder på separata tillgångs- och skuldrader.

Som en konsekvens av denna förändring förenklas även uppställningen av koncernens resultaträkning på så sätt att begreppen Nettoomsättning och Bruttoresultat utgår och ersätts av begreppen Hyresintäkter och Driftnetto. Härigenom kommer utfallet av Kungsledens fastighetsrörelse att framgå tydligare vilket är önskvärt då detta är koncernens kärnverksamhet.

Kungsleden avger delårsrapport för perioden januari-september 2014 fredagen den 24 oktober kl 07.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21/10 2014 kl. 15.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.