Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - juni 2014

Förvaltningsresultatet förbättrades till 410 Mkr (221), motsvarande 3,00 kronor (1,62) per aktie.

UTFALL I KORTHET

Andra kvartalet (april – juni)

 • Nettoomsättningen ökade till 691 Mkr (564) och bruttoresultatet steg till 423 Mkr (313).
 • Förvaltningsresultatet förbättrades och uppgick till 215 Mkr (133), motsvarande 1,58 kronor (0,98) per aktie.
 • Nettouthyrningen blev – 3 Mkr (7).

Delårsperioden (januari – juni)

 • Nettoomsättningen ökade till 1 398 Mkr (1 051) och bruttoresultatet steg till 831 Mkr (594).
 • Förvaltningsresultatet förbättrades till 410 Mkr (221), motsvarande 3,00 kronor (1,62) per aktie.
 • Nettouthyrningen blev 9 Mkr (2).

KOMMENTARER TILL HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Under delårsperioden såldes fastigheter för 1,5 miljarder kronor. Årets försäljningar under första halvåret inklusive början av tredje kvartalet summerar till 2,2 miljarder kronor. Vinsten på försäljningarna under och efter andra kvartalet uppgår till cirka 160 Mkr och årets sammantagna försäljningar beräknas ge en vinst efter skatt på cirka 190 Mkr.
 • I den operativa verksamheten är det fortsatt starkt fokus på aktiv förvaltning. Bruttoresultatet för kvartalet ökade med 35 procent till följd av ett större fastighetsbestånd och högre driftnetto. Lånekostnaderna ökade inte i motsvarande grad som driftnettot, vilket ytterligare bidrog till att förvaltningsresultatet steg med 62 procent till 215 Mkr (133).
 • En framgångsrik refinansiering av syndikerad bankkredit om 4,5 miljarder kronor genomfördes och snitträntan reducerades till 5,1 procent per 1 juli, att jämföra med 5,8 procent vid årets början.
 • Resultatet före skatt exklusive värdeförändringar finansiella instrument förbättrades till 427 Mkr (136). Resultat efter skatt och kassaflöde påverkades av negativa skattedomar i kammarrätten. En reservering för pågående skatteprocesser gjordes om 1 640 Mkr och skatt betalades in till Skatteverket om 1 000 Mkr. 
 • Under sommaren har Kungsleden inlett en process som syftar till försäljning av dotterbolaget Nordic Modular Group.
 • Kungsledens styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 16 september. Styrelsen föreslår en nyemission om cirka 1,5 miljarder kronor med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att skapa större finansiellt utrymme och förutsättningar att realisera bolagets tillväxtplaner och därmed skapa ytterligare värden för aktieägarna.

BILJANA PEHRSSON, VD KOMMENTERAR
Renodlingen av fastighetsportföljen accelererade under och efter andra kvartalet, inte minst med försäljningen av 39 fastigheter i Norrland. Redan i juli överträffade vi målet att under 2014 avyttra icke-strategiska fastigheter för 1–1,5 miljarder kronor. Därutöver har portföljen koncentrerats genom försäljningar av ett stort antal mindre fastigheter eller enstaka fastigheter på en ort för att åstadkomma en mer förvaltningseffektiv portfölj. Under året lämnar vi 15 kommuner och finns per 1 september närvarande i 95.

Årets försäljningar till och med juli summerar till drygt 2,2 miljarder kronor och har genomförts till mycket bra priser. I snitt har bokfört värde överträffats med mer än 10 procent och försäljningarna beräknas ge ett resultat efter skatt om cirka 190 Mkr.

Aktiv förvaltning är i fokus i den operativa verksamheten. Bruttoresultatet för kvartalet ökade med 35 procent till 423 Mkr till följd av ett större fastighetsbestånd och högre driftnetto. Överskottsgraden ökade till 68,0 procent (64,1). De centrala administrativa kostnaderna var i nivå med motsvarande period 2013. Lånekostnaderna ökade långsammare än driftnettot, vilket ytterligare bidrog till att förvaltningsresultatet steg kraftigt till 215 Mkr (133).

Som förväntat minskade den ekonomiska uthyrningsgraden till 88,0 procent (90,6) på grund av en lägre uthyrningsgrad i GE-fastigheterna. Under kvartalet ökades takten i nyuthyrningen och nya hyresavtal tecknades om totalt 40 000 kvm. Nettouthyrningen var ändå 3 Mkr lägre på grund av två större uppsägningar. Dessa ytor är redan under uthyrning.

En framgångsrik refinansiering av vår syndikerade bankkredit om 4,5 miljarder kronor innebar att den genomsnittliga löptiden i den samlade upplåningen ökades med nära 1,5 år till i genomsnitt över 3 år och snitträntan reducerades till 5,1 procent, att jämföra med 5,8 procent vid årets början.

Resultatet före skatt blev 302 Mkr (332) trots att kvartalet belastades med negativa orealiserade värdeförändringar för finansiella instrument om –125 Mkr (196) orsakat av fallande långa marknadsräntor. Realiserade och orealiserade värdeförändringar i fastigheter om 212 Mkr (3), som framförallt hänför sig till försäljningar, stärkte resultatet.

Resultatet före skatt exklusive värdeförändringar på finansiella instrument förbättrades till 427 Mkr (136). Resultatet efter skatt påverkades kraftigt av reserveringen för de tidigare kommunicerade skattedomarna i kammarrätten om 1 640 Mkr. Skattedomen hänför sig till transaktioner gjorda under åren 2004 till 2007 och utfallet ligger inom ramen för uppskattade maximala negativa skatteeffekter (se sidan 11) och bolagets likviditetsberedskap.

Kungsledens nya strategi från 2013 är att skapa en större, mer koncentrerad och högkvalitativ fastighetsportfölj inom valda segment och regioner som uppvisar god ekonomisk tillväxt och lokalefterfrågan. Under sommaren har Kungsleden inlett en process som syftar till försäljning av dotterbolaget Nordic Modular Group. Efter fastighetsförsäljningarna i år ska Kungsleden nu återigen bli aktiv köpare. Vi ska uppnå en attraktiv totalavkastning och vi har en tydlig plan för att växa fastighetsportföljen till 30 miljarder kronor över tid.

Genom att koncentrera och expandera fastighetsbeståndet kan vi bli större och bättre på valda orter och marknader. En marknadsledande fastighetsägare och hyresvärd kan ännu bättre tillgodose kundernas lokalbehov med ett större utbud och samtidigt uppnå effektivitet i förvaltningen.

Kungsleden genomgår nu en stor omvandling och det finns ett stort engagemang hos alla medarbetare. Med en stark måluppfyllelse i fjol och hittills i år, och goda förvaltningsresultat har Kungsleden idag ett bra momentum för fortsatt lönsam tillväxt. Därför föreslår Kungsledens styrelse en nyemission om cirka 1,5 miljarder kronor med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att skapa större finansiellt utrymme och förutsättningar för att realisera bolagets tillväxtplaner och skapa ytterligare värden för våra aktieägare.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/8 2014 kl. 07.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.