Pressmeddelanden

Ändring av antalet aktier och röster i Kungsleden

Till följd av den företrädesemission som styrelsen för Kungsleden AB (publ) (“Kungsleden”) beslutade om den 14 augusti 2014 och som godkändes av extra bolagsstämma den 16 september 2014 har antalet aktier och röster i Kungsleden ökat med 45 500 688.

Per den 31 oktober 2014 uppgår det totala antalet aktier och röster i Kungsleden därmed till 182 002 752.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31/10 2014 kl. 07.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.