Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden

Kungsleden AB:s (publ) valberedning föreslår att årsstämman 2013 väljer Göran Larsson, Magnus Fernqvist och Peter Gustafson till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår därutöver omval av de nuvarande ledamöterna Joachim Gahm, Lars Holmgren, Biljana Pehrsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Vidare föreslås att Göran Larsson väljs till styrelsens ordförande.

Håkan Bryngelson och Magnus Meyer har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

Göran Larsson är styrelseordförande i Bertegruppen AB, Danir AB, Hestrahandsken AB, Hestravikens Värdshus AB och Studentlitteratur AB. Han var under åren 1989-2002 styrelseledamot, vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör i Östgöta Enskilda Bank samt under åren 1983-1987 vice verkställande direktör i Gota Bank. Han har tidigare varit styrelseledamot i bl a Klövern AB, Realia AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Göran Larsson är fil pol mag.

Magnus Fernqvist är verkställande direktör och ägare av Magne Group samt styrelseledamot i bl a AB Adlon Hotell, Trollhättan Property Investors AB och HF Omsorgsfastigheter AB. Han har tidigare varit bl a fastighetschef inom Consolidatorgruppen. Magnus Fernqvist är jur kand.

Peter Gustafson är verkställande direktör och ägare av Green Capital Partners AB. Han har tidigare bl a varit direktör på HSH Nordbank AG och chef för fastighetsrelaterad corporate finance i Nordic Region, partner i Arthur Andersen/Deloitte och chef för fastighetsrelaterad corporate finance i Nordic Region samt chef för affärsutveckling i norden på Catella AB.  Peter Gustafson är civilekonom.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordförande), nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning, Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag, Peter Gustafson, nominerad av Olle Florén med bolag, Peter van Berlekom, nominerad av Nordea Fonder samt styrelsens ordförande Håkan Bryngelson.  

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2013, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta Eva Gottfridsdotter-Nilsson på telefon 073-96 429 57 eller via e-post eva.gottfridsdotter-nilsson@lansforsakringar.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/2 2013 kl. 14.30

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.