Pressmeddelanden

Ökat förvaltningsresultat och positiv nettouthyrning

Delårsrapport januari - juni 2013

UTFALL I KORTHET
Andra kvartalet (april–juni)

 • Nettoomsättningen ökade till 564 Mkr (561) och bruttoresultatet steg till 313 Mkr (308). 
 • Förvaltningsresultatet förbättrades och uppgick till 133 Mkr (110), motsvarande 1,00 kronor (0,80) per aktie. 
 • Resultat före skatt uppgick till 332 Mkr (8) och periodens resultat till 261 Mkr (–671), motsvarande 1,90 kronor (–4,90) per aktie. Ökningen av periodens resultat beror främst på att andra kvartalet 2012 belastades av reserveringar för skatterisker om –725 Mkr.  
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 140 Mkr (122), motsvarande 1,00 kronor (0,90) per aktie.

Delårsperioden (januari–juni)

 • Nettoomsättningen minskade till 1 051 Mkr (1 117) och bruttoresultatet sjönk till 594 Mkr (613) i och med ett genomsnittligt mindre fastighetsbestånd.
 • Förvaltningsresultatet blev 221 Mkr (227), motsvarande 1,60 kronor (1,70) per aktie. 
 • Resultat före skatt uppgick till 568 Mkr (382) och periodens resultat till 469 Mkr (–558), motsvarande 3,40 kronor (–4,10) per aktie. Ökningen av periodens resultat beror främst på att första halvåret 2012 belastades av reserveringar för skatterisker om –985 Mkr.  
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 272 Mkr (242), motsvarande 2,00 kronor (1,80) per aktie.
 • Fastighetsbeståndet per 30 juni 2013 bestod av 278 fastigheter (278) med ett bokfört värde om 15 947 Mkr (15 777).

VIKTIGA HÄNDELSER
Andra kvartalet (april–juni)

 • Två (–) fastigheter köptes för 69 Mkr och tre (tre) fastigheter såldes för 22 Mkr (93) med ett resultat om 5 Mkr (17). Därtill avtalades om köp av ytterligare en fastighet om 173 Mkr och försäljning av en fastighet i Tyskland om 93 Mkr, transaktioner som bokförs under andra halvåret.
 • Biljana Pehrsson utsågs till ny VD för Kungsleden AB efter Thomas Erséus som slutade i april. Hon tillträder den 1 september.

Delårsperioden (januari–juni)

 • Den 15 februari 2013 frånträddes aktierna i Hemsö till Tredje AP-fonden som även löste aktieägarlånet på 1 500 Mkr. Härigenom förstärktes Kungsledens likviditet avsevärt. Samtidigt tillträdde Kungsleden elva fastigheter som köpts från Hemsö för  1 549 Mkr.
 • Amorteringar på lån gjordes under första kvartalet.

Efter periodens utgång

 • Fem fastigheter köptes för 130 Mkr med tillträde under tredje kvartalet. Inklusive tillträdda och avtalade köp under första halvåret har totalt åtta fastigheter köpts för 371 Mkr.
 • I mitten av augusti tecknades ett avsiktsförklaringsavtal med GE Capital Real Estate om köp av 84 fastigheter för cirka 5,5 miljarder kronor. Affären föranleder inte Kungsleden att anskaffa ytterligare riskkapital. Slutligt avtal om köp väntas under oktober efter genomförd due diligence med beräknat tillträde av fastigheterna i slutet av året.

KOMMENTAR FRÅN VD
Jag är nöjd med Kungsledens utveckling under andra kvartalet, med fortsatt implementering av vår nya affärsstrategi, fastighetsköp och en positiv resultatutveckling.

Arbetet med att identifiera och utvärdera lämpliga förvärvsmöjligheter för vårt stora investeringsprogram ledde till fastighetsköp för sammanlagt 371 Mkr fram till i början av juli. Det rör sig om fastigheter i utvalda svenska tillväxtregioner inom segmenten kontor, handel och industri/lager med goda direktavkastningsnivåer i intervallet 7,5–8,3 procent. Bland orterna märks Göteborg, Lund och Norrköping.

Med denna typ av fastighetsköp bygger vi en långsiktig attraktiv fastighetsportfölj, och vi har fortfarande mycket kapacitet kvar. Över en horisont på ett par år har vi sagt att det kan bli tal om 5–6 miljarder kronor i investeringar, och vi ser bra investeringsmöjligheter i fastigheter med måttliga risker och en direktavkastning mellan 7,0–8,5 procent.

I mitten av augusti tecknades ett avsiktsförklaringsavtal med GE Capital Real Estate om köp av 84 fastigheter för cirka 5,5 miljarder kronor. Beståndet om cirka 567 000 kvadratmeter utgörs främst av kontorsfastigheter och är till största del beläget i Stockholm och Göteborg. Affären skulle innebära att planerade investeringar därmed väsentligen är genomförda. Den föranleder inte Kungsleden att anskaffa ytterligare riskkapital. Slutligt avtal om köp väntas under oktober efter genomförd due diligence med beräknat tillträde av fastigheterna i slutet av året.

I skapandet av den för oss optimala fastighetsportföljen ingår också att vid rätt tillfälle och till acceptabelt pris, sälja fastigheter som ligger utanför den nya strategins kärnområden. En sådan renodling skedde under kvartalet när vi sålde en äldreboendefastighet i Tyskland för cirka 93 Mkr, vilket var i nivå med bokfört värde.

I det befintliga fastighetsbeståndet har vi under det första halvåret gjort lönsamma investeringar för 134 Mkr genom om- och tillbyggnader i samråd med hyresgästerna. Investeringarna har medfört att fastigheternas värden ökat genom högre hyresnivåer och ofta även längre avtalsperioder.

Glädjande är att vi, efter en lite trög start på året, har kunnat vända nettouthyrningen så att den är svagt positiv för hela det första halvåret.

Ser vi till resultatutvecklingen uppvisade det andra kvartalet en positiv trend över hela linjen. Såväl nettoomsättning som bruttoresultat och förvaltningsresultat förbättrades jämfört med samma period föregående år. Ökningen av förvaltningsresultat är betydande och beror, förutom ett högre bruttoresultat i fastighetsverksamheten, på lägre centrala administrationskostnader och bättre finansnetto. Programmet för att sänka administrationskostnaderna börjar bära frukt då dessa kostnader under det andra kvartalet 2013 uppgick till 32 Mkr att jämföra med 45 Mkr samma kvartal förra året och 52 Mkr under det första kvartalet 2013. På kvartalsbasis finns det ofta jämförelsestörande poster men den underliggande kostnadstrenden är klart nedåtgående.

Det finns inget nytt att rapportera i Kungsledens skatteprocesser. Vår bedömning av riskerna i processerna är oförändrad i förhållande till förra kvartalet. Vissa av processerna har fördröjts men vi räknar med utslag under hösten 2013 i flera fall.

Inom Kungsleden känner vi att vi skapar aktieägarvärde genom de stora och små investeringar och aktiviteter som initierats inom ramen för företagets nya strategi. Kungsledens medarbetare och jag själv ser fram emot att fullfölja detta lopp tillsammans med vår nya VD Biljana Pehrsson som tillträder den 1 september.

Anders Kvist
Tillförordnad VD

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, tillförordnad vd och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/8 2013 kl. 08.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.