Pressmeddelanden

Kungsleden slutför fastighetsförvärv från GE för 5,5 Mdr

Kungsleden AB (publ) har undertecknat ett bindande köpeavtal med GE Capital Real Estate om förvärv av portföljen med 84 kommersiella fastigheter, i enlighet med den avsiktsförklaring som meddelades den 15 augusti. Köpeskillingen uppgår till 5,5 miljarder kronor.

Beståndet är till största delen beläget i Stockholm och Göteborg och merparten utgörs av kontorsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 567 000 kvm. Tillträde kommer att ske före årsskiftet.

”Genom detta fastighetsförvärv uppfyller vi vårt uppsatta mål för nya investeringar om 5-6 miljarder kronor inom 18-24 månader som kommunicerades i början av detta år. Fastighetsportföljen passar mycket väl in i vårt befintliga bestånd och med Kungsledens nya strategi som fokuserar på kommersiella fastigheter av god kvalitet i attraktiva lägen i tillväxtregioner", säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

Cirka 70 procent av fastighetsportföljen finns i Stockholm och Göteborg vilket innebär att Kungsledens andel av fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö ökar från dagens 30 procent till 50 procent. Andelen kontorsfastigheter kommer att öka från dagens 39 procent till 50 procent.

Affären föranleder inte Kungsleden att anskaffa ytterligare riskkapital. Lånefinansiering har erhållits från fyra ledande nordiska banker.


Lustgården 12, Stockholm


Inom Vallgraven 34:4, Göteborg


Svärdet 7, Danderyd

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04
Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21/10 2013 kl. 15.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.