Pressmeddelanden

Kungsleden i fastighetsaffär om 5,5 miljarder kronor

Kungsleden har tecknat ett avsiktsförklaringsavtal med GE Capital Real Estate om förvärv av 84 kommersiella fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 5,5 miljarder kronor. Beståndet är till största del beläget i Stockholm och Göteborg och merparten utgörs av kontorsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 567 000 kvm.

”Beståndet har en profil som passar väl in i Kungsledens nya strategi med fokusering mot segmenten kontor, industri/lager och handelsfastigheter i storstadsregioner och tillväxtorter. Vi går nu in i en sedvanlig due diligence fas”, säger Biljana Pehrsson, styrelseledamot och tillträdande VD för Kungsleden.  

Avsiktsförklaringen ger Kungsleden exklusivitet att genomföra en teknisk, legal och finansiell due diligence av fastighetsbeståndet. Affären är villkorad av att inga väsentliga avvikelser framkommer under due diligence processen. Köpeavtal beräknas kunna ingås i oktober med tillträde före årsskiftet. Affären föranleder inte Kungsleden att anskaffa ytterligare riskkapital.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, tillförordnad vd och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63
Biljana Pehrsson, styrelseledamot och tillträdande vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-690 65 60

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/8 2013 kl. 09.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.