Pressmeddelanden

Kungsleden har mottagit skattedomar i de s k BV-processerna

Kungsleden mottog under måndagen domar från Kammarrätten i ett antal av de 11 skattemål rörande fastighetsförsäljningar under åren 2005-2006 via holländska bolag som fått namnet ”BV-processer”. Kammarrättens domar innebär att skatteflyktslagen ansetts vara tillämplig och att Kungsleden därmed ska beskattas som om de berörda fastigheterna sålts direkt till marknadsvärde. Kungsleden bedömer att bolagets resterande BV-processer kommer att avgöras inom kort och med samma utgång som de fall där dom avkunnades under måndagen.

Mot bakgrund av de av Kungsledens BV-mål som avgjordes under måndagen beräknar Kungsleden att negativa domar i samtliga 11 BV-processer kommer att innebära en slutlig negativ resultat- och kapitaleffekt på omkring 290 Mkr. Mot detta står reserveringar för dessa processer på 340 Mkr gjorda under 2012. Likviditetseffekten bedöms uppgå till omkring 145 Mkr att jämföra tidigare uppskattning på 160 Mkr.

Kungsleden kommer nu att analysera domarna för att bedöma förutsättningarna för prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1/10 2013 kl. 08.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.