Pressmeddelanden

Kungsleden har mottagit negativa skattedomar

Kungsleden har idag mottagit domar från Förvaltningsrätten i Stockholm i skattemål där Kungsleden är part. Domstolen fann att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006-2008. Ärendena har stora likheter med det så kallade ”Steen och Ström-fallet” där Förvaltningsrätten i Stockholm också avslog yrkat avdrag medan Kammarrätten i Stockholm senare medgav avdrag.

Kungsleden har inte gjort reserveringar för de aktuella skattefallen. De finansiella effekterna är däremot inkluderade i den uppskattning av maximalt negativa effekter som Kungsleden tidigare kommunicerat.
 
Resultateffekt
Resultateffekten uppgår vid slutgiltigt negativt utfall till cirka 1 580 Mkr inklusive ränta.        
                         
Likviditetseffekt
Likviditetseffekten uppgår vid slutgiltigt negativt utfall till cirka 1 400 Mkr. I beloppet ingår ränta.

När i tiden effekterna uppkommer är beroende av när Kungsledens skatteärenden slutligen avgörs av domstolarna.

Uppskattning av maximalt negativa effekter i skatteprocesser
Kungsledens bedömning av maximalt negativa effekter i skatteprocesser är oförändrad och framgår av tabellen nedan.

Mkr Effekt på eget kapital Likviditets effekt
Reservering kvartal 2 2009 325 0
Reservering kvartal 2 2012 725 260
Inbetalt i väntan på avgörande - -100
Summa reserverade skatteärenden 1 050 160
Ej reserverade skatteärenden 2 930 2 920
Inbetalt i väntan på avgörande - -160
Summa 3 980 2 920

Kungsledens ståndpunkt
Kungsledens uppfattning är fortfarande att bolaget till fullo har följt de lagar och den praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle. Kungsleden delar inte förvaltningsrättens uppfattning och avser därför att överklaga domarna till kammarrätten.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/3 2013 kl. 17.45

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.