Pressmeddelanden

Kungsleden emitterar obligationslån om 700 miljoner kronor

Kungsleden AB (publ) emitterar ett treårigt, icke-säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 700 miljoner kronor inom en låneram om 1 miljard kronor och har slutligt förfallodatum i december 2016.

Obligationslånet har en rörlig kupongränta motsvarande STIBOR 3M plus 1,95 procent. Kungsleden avser att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

”Med denna emission återvänder Kungsleden till obligationsmarknaden efter några års frånvaro. Vi gläder oss åt det stora placerarintresset för obligationslånet. Obligationer sprider riskerna i vår samlade upplåning och är därför ett viktigt inslag i vår finansieringsmix. Kungsleden avser framgent att vara en återkommande emittent”, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera Kungsledens obligationslån 2011/2014 om 600 miljoner kronor som förfaller i mars 2014 och till allmänna bolagsändamål.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB har varit finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Kungsleden.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/12 2013 kl. 11.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.