Pressmeddelanden

Fastighetsförvärvet om 5,5 Mdr kronor från GE Capital Real Estate har kommit i mål

Kungsleden AB (publ) har idag slutfört förvärvet av och tillträtt 84 kommersiella fastigheter från GE Capital Real Estate som kommunicerades den 22 oktober tidigare i år.

Fastighetsportföljen passar mycket väl in i Kungsledens nya strategi som fokuserar på kommersiella fastigheter av god kvalitet i attraktiva lägen i tillväxtregioner. Cirka 70 procent av fastighetsportföljen finns i Stockholm och Göteborg vilket innebär att Kungsledens andel av fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö ökar från dagens 30 procent till 50 procent. Andelen kontorsfastigheter kommer att öka från dagens 39 procent till 50 procent.

Förvärvet finansieras genom befintliga kreditfaciliteter och nya banklån som erhållits från SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken.


Trekanten 5, Danderyd


Svärdet 7, Danderyd

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2/12 2013 kl. 15.45. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.