Pressmeddelanden

Årsstämman Kungsleden 2013

Kungsleden AB:s (publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 1,00 krona per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 23 april 2013 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 april 2013.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Thomas Erséus för verksamhetsåret 2012 och det rådande marknadsläget. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att vara tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se, från och med den 19 april 2013.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ökas från sju till åtta ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Joachim Gahm, Lars Holmgren, Kia Orback Pettersson, Biljana Pehrsson och Charlotta Wikström. Till nya ledamöter valdes Göran Larsson, Magnus Fernqvist och Peter Gustafson. Vidare valdes Göran Larsson till styrelsens ordförande.

Håkan Bryngelson och Magnus Meyer hade avböjt omval.

Stämman utsåg styrelsens ordförande Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning, Charlotta Wikström, nominerad av Olle Florén med bolag och Martin Jonasson, nominerad av Andra AP-fonden till ledamöter i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, enligt styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta styrelsens ordförande Göran Larsson på telefon: 070-633 85 90         

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/4 2013 kl. 08.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.