Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden

Kungsleden AB:s (publ) valberedning föreslår att årsstämman 2012 omväljer de nuvarande styrelseledamöterna Håkan Bryngelson, Joachim Gahm, Lars Holmgren, Kia Orback Pettersson, Biljana Pehrsson, Magnus Meyer och Charlotta Wikström. Vidare föreslås att Håkan Bryngelson väljs till styrelsens ordförande. Thomas Erséus har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är Peter Gustafson (ordförande), representerande Olle Florén med bolag, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Peter van Berlekom, representerande Nordea Fonder, Frank Larsson, representerande Handelsbanken Fonder samt styrelsens ordförande Håkan Bryngelson.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2012, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, samt en redogörelse för valberedningens arbete, kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Peter Gustafson, ordförande i Kungsledens valberedning | tfn 073-442 46 62 | pg@greencapitalpartners.se.


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/2 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.