Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar kring tidigare kommunicerat skatteövervägande

Kungsleden kommunicerade den 25 oktober 2012, i samband med delårsrapport för tredje kvartalet, att Skatteverket kommit med ett övervägande där indirekt försäljning av fastigheter genom nederländska dotterbolag ifrågasatts. Nu har Skatteverket meddelat beslut och yrkar på beskattning av kapitalvinst vid överlåtelse av andelar i handelsbolag avseende taxeringsår 2007.

Som tidigare kommunicerats bestrider Kungsleden detta skattekrav och avser att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Skatterättsligt är detta en svår och oprövad fråga och det saknas praxis på området, något som bekräftas av att Skatteverket har halverat skattetillägget i beslutet i förhållande till övervägandet. Kungsleden bedömer att beslutet inte kommer att leda till en utgång med negativt utfall varför någon reservering inte har gjorts.

Resultat- och likviditetseffekt

Vid en negativ utgång av detta fall uppgår den beräknade resultateffekten för Kungsleden till 1 380 Mkr och den beräknade likviditetseffekten till 1 360 Mkr, vilket kan jämföras med den tidigare bedömningen om 1 700 Mkr och 1 650 Mkr som Kungsleden kommunicerade i delårsrapporten för tredje kvartalet baserat på Skatteverkets initiala övervägande. I sitt beslut har Skatteverket medgett avdrag för del av transaktionskostnaderna samt halverat skattetillägget vilket förklarar minskningen i förhållande till övervägandet.

Uppskattning av maximala negativa effekter

Med anledning av Skatteverkets beslut enligt ovan, samt Riksdagens beslut om sänkt bolagsskattesats från och med den 1 januari 2013, har Kungsleden uppdaterat beräkningen av maximal negativ effekt om samtliga processer skulle utfalla till Kungsledens nackdel.

Den maximala negativa effekten på eget kapital uppgår till 2 790 Mkr utöver de gjorda reserveringarna på 1 050 Mkr. Maximalt utestående negativ likviditetseffekt, inklusive skattetillägg och ränta, uppskattas samtidigt uppgå till 2 920 Mkr. De bedömda effekterna har justerats ned med 290 Mkr respektive 280 Mkr. Beloppen har påverkats positivt av det erhållna beslutet i förhållande till övervägandet samt till mindre del negativt av den sänkta bolagsskattesatsen vid värdering av underskottsavdrag i ej reserverade processer.


 
Mkr
Effekt på
eget kapital

Likviditets-effekt
Reservering kvartal 2 2009 325 0
Reservering kvartal 2 2012 725 260
Inbetalt i väntan på avgörande - - 100
Summa reserverade skatteärenden     
1 050
 
160
Ej reserverade skatteärenden 2 790 2 920
Inbetalt i väntan på avgörande - -160
Summa 3 840 2 920
Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28/11 2012 kl. 11.55

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2012 av 281 fastigheter med ett bokfört värde om 14,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.