Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar kring skattedomar

Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat dom i ärende där Kungsleden överklagat Skatteverkets beslut avseende nekat avdrag för nedskrivning av lagerandelar och tillämpning av övergångsbestämmelser vid taxeringsår 2009.

Skattekravet till följd av domen uppgår till 120 Mkr, vilket tidigare kommunicerats i årsredovisningen för 2010 samt delårsrapporter under 2011. Förvaltningsrättens dom kommer att överklagas till kammarrätten.

Kungsleden anser att domslutet är felaktigt och bolagets bestämda uppfattning är fortsatt att bolaget har följt de lagar och den praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle. En bedömning som delas av externa experter i skattefrågor. Mot denna bakgrund kommer inte någon reservering att göras.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3/2 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.