Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar kring skattedomar

Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat dom i två mål där Kungsleden är part. Förvaltningsrätten fann att skatteflyktslagen ska vara tillämplig på transaktioner som genomfördes beskattningsår 2004 respektive 2006.

Utöver den reservering som gjordes redan 2009 reserverar bolaget ytterligare 48 Mkr med anledning av dessa domar. Tillsammans med tidigare kommunicerade reserveringar för skatteprocesser uppgår bolagets totala reserveringar därmed till 963 Mkr, varav 638 Mkr kommer att belasta det andra kvartalet. I beloppen ingår såväl ränta som eventuella skattetillägg.

Kungsledens uppfattning är fortfarande att bolaget till fullo har följt de lagar och den praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle. Kungsledens anser vidare att förvaltningsrätten inte har tagit hänsyn till de argument och omständigheter som bolaget har framfört i de båda fallen, varför bolaget avser att överklaga processerna till kammarrätten.

Med anledning av de domar som avgjorts under våren 2012 och den ändrade praxis som domstolarna nu följer har bolaget gjort en ny analys av likviditetseffekten samt påverkan på det egna kapitalet i pågående skatteprocesser. Analysen innehåller bland annat nya beräkningar av möjligheten att utnyttja underskottsavdrag och nya ränteberäkningar. Om samtliga mål, där Kungsleden är part skulle utfalla negativt, beräknas den justerade totala likviditetseffekten bli 1 390 Mkr. Detta belopp inkluderar även de processer som kommuniceras i detta och tidigare pressmeddelanden under våren 2012 om 240 Mkr. På motsvarande sätt skulle koncernens egna kapital minska med 1 110 Mkr utöver reserverade belopp.

När i tiden effekterna uppkommer är beroende av när Kungsledens skatteärenden slutligen avgörs av domstolarna.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anna Persson, skattechef Kungsleden | tfn 08-503 052 22 | mobil 070-690 65 76

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5/6 2012 kl. 10.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.