Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar kring skattedom och justerar prognos

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avkunnat dom i det s.k. Cypernmålet. HFD fann att skatteflyktslagen skulle anses tillämplig på försäljning av fastigheter som skett genom handelsbolag ägt av ett cypriotiskt bolag. Kungsleden har inte varit part i detta mål, men har under åren 2004-2006 gjort transaktioner på liknande sätt som det fall domstolen haft att bedöma.

I Kungsledens fall har försäljningar skett via holländska bolag, varför dessa processer har benämnts ”BV-processer” i tidigare kommunikation. Kungsleden har 11 vilande mål i Kammarrätten i Stockholm som avser denna typ av processer.

Kungsledens uppfattning är fortfarande att bolaget till fullo har följt de lagar och den praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle och avser att driva bolagets processer vidare. Efter HFD:s dom bedömer dock bolaget att risken för att de vilande målen kan komma att avgöras till Kungsledens nackdel som större än tidigare.

Vid eventuella negativa domar från kammarrätten, medför det en uppskattad likviditetseffekt om 140 Mkr. När i tiden denna likviditetseffekt uppkommer är beroende av när kammarrätten avgör Kungsledens vilande mål. Vid negativa domar ökar 2012 års beräknade skattekostnad med 330 Mkr och mot bakgrund av den aktuella domen i HFD görs en reservering av detta belopp i andra kvartalet. I beloppen ingår såväl ränta som eventuella skattetillägg.

Den sammantagna effekten av ovan beskrivna förhållanden innebär att styrelsens prognos för Kungsledens utdelningsgrundade resultat för helåret 2012 sänks till 400 Mkr från tidigare kommunicerat 550 Mkr.

Som tidigare kommunicerats är Kungsleden, utöver ovan nämnda fall, part i ytterligare skattemål. Om samtliga dessa processer skulle utfalla negativt är bolagets bedömning att koncernens egna kapital minskar med cirka 1 070 Mkr mot tidigare kommunicerat 1 400 Mkr samt att likviditetseffekten uppgår till 720 Mkr jämfört med tidigare kommunicerat 860 Mkr.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31/5 2012 kl. 15.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.