Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar kring skattedom och justerar prognos

Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom i mål där Kungsleden är part. Domstolen fann att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid tillämpningen av övergångsbestämmelserna vid 2009 års taxering. Kammarrätten har utan egen motivering fastställt förvaltningsrättens dom mot bolaget, vilken kommunicerades i pressmeddelande 2012-02-03.

Resultateffekt
Domen ökar risken för slutligt negativt utfall i processen, vilket gör att Kungsleden väljer att reservera 342 Mkr. Tillsammans med tidigare kommunicerade reserveringar för skatteprocesser uppgår bolagets totala reserveringar till 1 305 Mkr. Av dessa reserverades 325 Mkr år 2009, 260 Mkr under första kvartalet 2012 och 720 Mkr kommer att belasta det andra kvartalet. I beloppen ingår såväl ränta som eventuella skattetillägg.  Om samtliga mål där Kungsleden är part skulle utfalla negativt skulle koncernens egna kapital minska med 768 Mkr utöver reserverade belopp.

Likviditetseffekt
Upptaxeringen kan kvittas mot befintliga underskott vilket gör att likviditetseffekten blir lägre och beräknas uppgå till 100 Mkr. I beloppet ingår såväl ränta som skattetillägg. Om samtliga mål där Kungsleden är part skulle utfalla negativt, beräknas den totala likviditetseffekten bli oförändrat 1 390 Mkr, varav 340 Mkr avser ärenden där reserveringar har gjorts (inklusive 100 Mkr som avser detta ärende). 

Ny prognos
I och med den ökade risken för ytterligare skatt att betala sänks prognosen för utdelningsgrundande resultat för helåret 2012 från 400 Mkr till 300 Mkr.

Kungsledens ståndpunkt
Kungsledens uppfattning är fortfarande att bolaget till fullo har följt de lagar och den praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle. Kungsledens uppfattning är att kammarrättens dom är svår att överblicka då den inte är motiverad, och avser därför att ansöka om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen för att pröva principfrågan.

När i tiden effekterna uppkommer är beroende av när Kungsledens skatteärenden slutligen avgörs av domstolarna.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24

Anna Persson, skattechef Kungsleden | tfn 08-503 052 22 | mobil 070-690 65 76

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25/6 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.