Pressmeddelanden

Kungsleden säljer publika fastigheter för 912 Mkr

Kungsleden AB:s (publ) säljer 39 (korrigering från tidigare felaktigt angivet 38) publika fastigheter till Hemsö för en total köpeskilling om 912 Mkr exklusive transaktionskostnader. Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 26 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Försäljningen ökar det egna kapitalet med cirka 39 Mkr. Affären resultatförs under det tredje kvartalet 2012.

Fastigheterna ligger i Härnösand och rymmer bland annat verksamhet för äldreboende, vård och skola. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 143 000 kvm.

Transaktionen planerades när Hemsö Fastighets AB bildades och Hemsö har sedan 2009 förvaltat beståndet som juridiskt ägts av Kungsleden. I och med att överlåtelsen till Hemsö nu sker har Kungsleden i princip inte några direktägande publika fastigheter kvar utan dessa ägs via delarägarskapet i Hemsö.

Tillträde sker idag den 15 augusti 2012.

”Vi fullföljer nu affären med Hemsö och säljer våra resterande publika fastigheter. Förutom den positiva resultateffekten ökar försäljningen vår soliditet med 2 procent”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/8 2012 kl. 13.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.