Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fem fastigheter för 151 Mkr

Kungsleden AB:s (publ) säljer fem fastigheter för en total köpeskilling om 151 Mkr exklusive transaktionskostnader till en direktavkastning på 7,1 procent. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 10 Mkr och överstiger anskaffningsvärde med cirka 26 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Fyra av fastigheterna ligger i Sollentuna och en fastighet i Visby. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 18 200 kvm.

Frånträde är beräknat till den 2 april 2012

”Det känns bra i ett allt kärvare investerarklimat att inleda året med en affär till en god vinst. Kungsledens affärsmodell syftar till att förbättra fastighetsportföljens riskjusterade avkastning. Genom försäljningen i Visby säljer vi också vårt enda innehav på Gotland. Affären är därför ett bra exempel på en aktiv portföljförädling”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/2 2012 kl. 12.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.