Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter och höjer prognos

Kungsleden AB (publ) säljer sju fastigheter och två tomträtter för en total köpeskilling om cirka 380 Mkr efter avdrag för latent skatt men före transaktionskostnader. Försäljningspriset efter avdrag för latent skatt är i nivå med bokfört värde. Vinst mot anskaffningsvärde efter transaktionskostnader och avdrag för latent skatt uppgår till cirka 45 Mkr och kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Sex av fastigheterna ligger i Storstockholm och tre i Malmö. Fastighetsportföljen har en total uthyrningsbar area om cirka 40 500 kvm fördelat på 55 procent lager, 38 procent kontor och 7 procent butik. Tomträtten i Malmö är obebyggd.

Försäljningen av fastigheterna gör att Kungsleden höjer sin prognos från tidigare kommunicerat 1 800 Mkr. Ny prognos för helåret 2012 uppgår till 1 850 Mkr.

Castellum genom dotterbolagen Brostaden och Briggen är köpare och tillträde är planerat till de 21 december 2012.

”Jag är mycket nöjd med affären då vi säljer till ett bra pris och med en mycket god vinst. Det här är ett led i vår portföljoptimering och vi ser möjligheter i att hitta bättre avkastning. Fastigheterna är bra uthyrda och tiden för att sälja optimal”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17/12 2012 kl. 08.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2012 av 281 fastigheter med ett bokfört värde om 14,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.