Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter i Polen för 12,5 MEuro

Kungsleden AB:s (publ) säljer två industrifastigheter i Bielsko-Biala i södra Polen för en total köpeskilling om 12,5 MEuro eller cirka 104 Mkr exklusive transaktionskostnader. Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde och anskaffningsvärde.

Fastigheterna ingick i köpet av merparten av fastigheterna i Nordic & Russia Properties Ldt. 2011. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 44 000 kvm.

Köpare är ett polskt fastighetsbolag och frånträde kommer att ske senast den 18 september. Affären är villkorad att Bielsko-Biala kommun inte utnyttjar sin förköpsrätt, vilken löper ut den 6 september 2012.

”Kungsledens fokus är att äga och förvalta fastigheter i Sverige och det är därför naturligt att vi enligt plan nu säljer dessa fastigheter i Polen. Vårt fokus är fortsatt på kundvård, portföljförädling samt att leta goda affärsmöjligheter”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Savills har varit mäklare i affären.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8/8 2012 kl. 10.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.